За нас

ПОГРЕБЕН СЕРВИС

Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје во долгогодишното работење е докажан најдобар погребален оператор.

Со сето искуство бидете сигурни дека сте избрале оператор кој ќе Ви помогне достојно да го организирате последниот поздрав.

Поаѓајќи од податокот дека смртта настапува ненадејно и најголем број граѓани кои се соочуваат со смртен случај во тој момент се збунети, затоа БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС ќе се погрижи да ја поедностави постапката, детално објасни, и организира погреб имајќи ги предвид пиететот на починатиот и чуствата на најблиските.

ПОГРЕБНИ УСЛУГИ

 • Комплетна организација на погреби
 • Продажба на погребна опрема
 • Тоалетизација на починат
 • Превоз на починати во земјата и странство
 • Венци, свеќи, пешкири
 • Погребна музика
 • Откоп/закоп на сите гробишта на територијата на РС Македонија
 • Закажување на свештено лице за погреби
 • Тенди, маси за потребите на погреби/помени
 • Кетеринг
 • БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС изработува и монтира споменици од различни материјали, натписи, слики и сите додатни елементи за уредување на гробните места.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.

Политика за пристап до личните податоци на Акционерско друштво за трговија на големо и мало со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје

Oфицер за заштита на лични податоци:

ПОГРЕБНАТА СЛУЖБА Е СИСТЕМ СОСТАВЕН ОД ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ КОИ ВЗАЕМНО ФУНКЦИОНИРААТ

Превоз на починати лица во државата и странство.

Превземање и превоз на умрени лица од местото на настапување на смрт до мртовечницата и од мртовечницата до местото за закоп.

Тоалетизација на умрени, организирање на закоп и вршење на закоп во гробно место.

Продажба на погребна опрема и услуги.

Издавање на лекарска потврда за смрт..