Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /home/pogreben/public_html/includes/menu.inc).

Собрание на акционери

Врз основа на член 385 и 387 од Законот за трговските друштва, Законот за изменување и дополнување на законот за трговските друштва, член 59 и 60 од   Статутот на Акционерско друштво за трговија на мало и големо за погребна опрема и и услуги БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС  Скопје, Управниот  Одбор на Друштвото

О б ј а в у в а

Ј А В Е Н    П О В И К

ЗА   СВИКУВАЊЕ НА ВОНРЕДНО  СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

на    БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД  Скопје

 

Собранието на акционери на БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД Скопје ќе се одржи на ден 20.10.2020година (вторник) со почеток во 10 часот  во  седиштето  на  Друштвото на ул. Лазар Трповски  бр.67А Скопје, Бутел (сала за состаноци).

За работа на Собранието на акционери се предлага следниот.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1.Верификација на пријавени и присутни акционери

2.Избор на записничар

3.Избор на Претседавач на Сообрание

4. Усвојување на дневниот  ред

2.РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на записникот од Собранието на акционери од 19.06.2020 год

2. Разрешување на член на Надзорен Одбор на Бутел Погребен Сервис АД Скопје

3.Избор на член на Надзорен одбор на Бутел Погребен Сервис АД  Скопје

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки на дневниот ред може да се врши на начин утврден со  Законот за трговските друштва.

Материјалите по дневниот ред ќе им бидат достапни на акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик за свикување на Собранието  во  деловните  простории на Бутел Погребен Сервис АД Скопје ул. Лазар Трповски  бр 67А Скопје, секој  работен  ден од 8-9 часот.

На седницата на Собранието на акционери може да  учествува  секој акционер лично или да овласти свој полномошник да го застапува на Собрнието со доставување на   уредно писмено полномошно заверено кај нотар.

Акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат за полномошникот, во спротивно ќе се смета дека не доставил полномошно.

Секој акционер кој има намера да присуствува на Собрание должен е да го пријави своето учество до пред почетокот на седницата кај Преседателот на Управен Одбор на Друштвото поради евидентирање.

Гласањето на Соранието на акционери е јавно, во согласност со ЗТД, Статутот на Друштвото.

На Собранието може да се одлучува ако на седницата присуствуваат акционери или нивни овластени претставници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови кое што не може да изнесува помалку од мнозинството на акциите со право на глас претставени на Собрание на акционери.

                                                                                                  Управен Одбор

                                                                                    Бутел Погребен Сервис АД Скопје

 

Финансиски извештај со мислење

Преглед на работењето