Остварени резултати

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.- 31.12.2018 ГОДИНА

1.ВКУПНО ПРИХОДИ                                                          112.138.046.00

2.ВКУПНО ТРОШОЦИ                                                         107.121.502.00

3.РАЗЛИКА МЕЃУ ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ                        5.016.54400

4.ДАНОК ОД ДОБИВКА                                                             592.510,00

5.ПЛАТЕНИ МЕСЕЧНИ АКОНТАЦИИ                                                    -

6.ПРЕТ.ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК ОД ДОБИВКА         -379.246,00

7.НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА                        4.424.034,00