Собрание на акционери

Врз основа на чл. 385 и 387 од Законот за трговски друштва, Законот за изменување и дополнување на законот за трговските друштва, член 59 и 60 од Статутот на Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС СКОПЈЕ, Управниот Одбор на Друштвото

О Б Ј А В У В А

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на вонредно Собрание на акционери на

БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД Скопје

БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД Скопје свикува вонредно собрание на акционери на ден 17.09.2019 година (вторник) со почеток во 10 часот во седиштето на Друштвото на ул. Лазар Трповски бр. 67 А Скопје / Бутел/ во салата за состаноци.

За Седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Процедурален дел

  1. Верификација на пријавени присутни акционери
  2. Избор на записничар
  3. Избор на претседавач
  4. Усвојување на дневниот ред

Работен дел

  1. Усвојување на Записникот од Собрание на акционери од 15.07.2019 година.
  2. Разрешување на членовите на Надзорен Одбор на друштвото со предлог одлука.
  3. Избор на членови на Надзорен Одбор на друштвото.

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки по дневниот ред може да се врши на начин утврден со Законот за трговските друштва.

Материјалите од дневниот ред може да се разгледуваат во деловните простории на Бутел Погребен Сервис АД Скопје секој работен ден од 09,00 – 10,00 часот.

Право на учество во работата и право на глас во Собранието има секој акционер лично или од него овластено лице кое ќе го застапува во Собранието со писмено полномошно заверено кај Нотар за што акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Секој акционер кој има намера да присуствува на Собранието должно е да го пријави своето учество најдоцна до 9,00 часот пред почетокот на седницата на Собранието кај Претседателот на Управен Одбор на Друштвото поради евидентирање на неговото присуство.

Гласањето на Собранието на акционери е јавно, поединешно за секој разрешен, избран член на надзорен одбор.

На Собранието може да се одлучува ако на седницата присуствуваат акционери или нивни овластени претставници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови кое што не може да изнесува помалку од мнозинството од акциите со право на глас претставењни на Собранието на акционери.

 

                                                                                             Управен Одбор на

                                                                               Бутел Погребен Сервис АД Скопје

Преглед на работењето: