Превоз на починати во странство

ПРЕВОЗ НА ПОЧИНАТ ВО СТРАНСТВО

Јавете се веднаш на еден од нашите телефонски броеви.

Во зависност од местото на смртта, починатиот ќе биде згрижен од наша страна во ладилник. Во договор со најблиските ќе се организираат сите детали околу начинот на припремање на починатото лице, погребната опрема, време и место на транспорт и други поединости за кои се заинтересирани. Транспортот може да се организира со авион или погребно возило во зависи од дестинацијата и желбата на најблиските

Документите поврзани со санитарно техничките работи и царина се наша грижа.

Дежурна слжба 24/7

тел: 02 31 63 507

моб: 070 244 813