Превоз во друг град во Македонија

ПРЕВОЗ НА ПОЧИНАТ ВО ДРУГ ГРАД ВО МАКЕДОНИЈА

Јавете се веднаш на еден од нашите телефонски броеви.

Во зависност од местото на смртта, починатиот ќе биде згрижен од наша страна во ладилник. Во договор со најблиските ќе се организираат сите детали околу начинот на припремање на починатото лице, погребната опрема, време и место на транспорт и други поединости за кои се заинтересирани.

Дежурна слжба 24/7

тел: 02 31 63 507

моб: 070 244 813