Починат во странство

ПОЧИНАТ ВО СТРАНСТВО

Јавете се на еден од нашите телефонски броеви или дојдете во Управната зграда на гробиштата Бутел за да Ви дадеме инструкции, бидејќи треба да стапиме во контакт со странскиот оператор на погребни услуги за да дадеме податоци околу начинот на згрижување на починатиот. Воедно во договор со најблиските ќе се организираат сите детали за погребот.

Дежурна слжба 24/7

тел: 02 31 63 507

моб: 070 244 813